Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  16
Đơn vị trực thuộc

PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH:
1. Công tác Tổ chức:
-  Xây dựng, trình lãnh đạo Viện thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc Viện
- Thẩm định, trình lãnh đạo Viện quy định chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của  các đơn vị thuộc Viện
- Trình lãnh đạo Viện về quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhân sự, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý theo quy định của pháp luật
- Trình lãnh đạo Viện bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc Viện
- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra công tác quản lý cán bộ, việc thực hiện nhận xét đánh giá cán bộ hàng năm theo phân cấp quản lý của Bộ và theo quy định của pháp luật quản lý hồ sơ cán bộ thuộc diện Viện quản lý hướng dẫn các đơn vị thuộc Viện thực hiện quản lý, khai thác sử dụng, lưu trữ hồ sơ cán bộ theo quy định của pháp luật
- Trình lãnh đạo Viện kế hoạch thi tuyển, xếp ngạch, nâng ngạch cán bộ thuộc Viện theo chỉ tiêu được giao phối hợp với phòng ĐT&HTQT tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ Viện
- Trình lãnh đạo Viện chính sách, chế độ nhân sự, lao động tiền lương và các chế độ, bồi dưỡng nghiệp vụ viên chức
- Thường trực hội đồng tuyển dụng, hội đồng lương, hội đồng khen thưởng, kỷ luật, công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng của Viện
- Phối hợp với phòng Đào tạo & HTQT và phòng Kế hoạch, Tài chính thực hiện các vấn đề liên quan đến đoàn ra đoàn vào.
2. Công tác hành chính quản trị:
- Công tác bảo vệ, quân sự, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và bảo đảm cảnh quan trong cơ quan Viện.
- Các nhiệm vụ về hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ tân, khánh tiết.
- Quản lý đất đai, trụ sở làm việc của toàn Viện, phương tiện và trang thiết bị làm việc của khối  chức năng và lãnh đạo Viện
3. Công tác quản lý đầu tư và xây dựng
- Đề xuất và triển khai thực hiện các hạng mục xây dựng và sửa chữa nhỏ của Viện Phối hợp với các phòng chức năng kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng vào Viện.
4. Trực tiếp quản lý phòng họp số 2.
 
PHÒNG KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH
I- Chức năng Kế hoạch
1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, chương trình và kế hoạch:
- Xây dựng và trình lãnh đạo Viện phê duyệt chiến lược, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh các dự án phát triển công nghệ, thông tin, tiếp thị khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ ... của toàn Viện
- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình KHCN ngắn hạn từ 1-3 năm
- Tổ chức xây dựng các Chương trình KHCN, tư vấn đề xuất danh mục đề tài/ dự án KHCN của toàn Viện
- Trình lãnh đạo Viện giao kế hoạch KHCN  cho các đơn vị trực thuộc.
2. Quản lý hoạt động KHCN, dịch vụ sản xuất kinh doanh
- Tổ chức thẩm định đề cương dự toán, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu đề tài dự án được cơ quan quản lý ủy quyền cho Viện
- Phối hợp với cơ quan quản lý cấp trên thẩm định đề cương dự toán, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu các đề tài dự án khác theo quy định
- Chủ trì xây dựng và giám sát quy chế hoạt động KHCN, hệ thống quản lý chất lượng các hợp đồng dịch vụ KHCN, sản xuất kinh doanh, chuyển giao công nghệ của Viện và các đơn vị thành viên
- Trình lãnh đạo Viện ký ban hành các tiêu chuẩn cơ sở, quy định, quy chế có liên quan đến hoạt động KHCN và SXKD
- Quản lý tiến độ và chất lượng các đề tài dự án, hợp đồng kinh tế ký qua tài khoản Viện
- Thư ký hội đồng khoa học thư ký các buổi giao ban
- Đánh giá việc thực hiện Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình KHCN  của các đơn vị thuộc Viện
- Từng bước hoàn thiện quy chế làm việc của bộ phận chức năng và các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý.
3. Hoạt động thông tin:
- Tìm kiếm, thu thập và phổ biến thông tin KHCN trong nước có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Viện
- Phát hành tạp chí KHCN, trang thông tin điện tử, ấn phẩm KHCN
- Thống kê tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu KHCN của toàn Viện
- Thu thập, lưu trữ các hoạt động của Viện bằng hình ảnh, tài liệu Lưu trữ kết quả đề tài, dự án nghiên cứu phụ trách thư viện, thư viện điện tử
- Tổ chức triển lãm, hội chợ, hội thảo của Viện
II &ndash Chức năng Tài chính:
1. Tổ chức bộ máy Tài chính - Kế toán của Viện theo quy định của Pháp luật về Tài chính - Kế toán.
2. Tổ chức quản lý thu chi ngân sách:
- Tổng hợp, lập dự toán thu chi ngân sách Nhà nước hàng năm của Viện trình Viện KHTLVN
- Trình lãnh đạo Viện quyết định giao dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị trực thuộc sau khi được Viện KHTLVN và Bộ giao
- Tham gia thẩm tra dự toán, quyết toán chương trình đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án điều tra cơ bản, đào tạo nghiên cứu sinh, sự nghiệp bảo vệ môi trường và các dự án do Bộ quản lý. Chủ trì thẩm tra dự toán, quyết toán các đề tài, dự án được cơ quan quản lý uỷ quyền
- Tổng hợp và duyệt báo cáo quyết toán các đơn vị trực thuộc theo quy định
- Thông báo quyết toán hàng năm đối với đơn vị trực thuộc theo quy định
- Hàng quý báo cáo công tác thu chi, thực hiện kế hoạch tài chính cho lãnh đạo Viện cuối năm tổng hợp trình lãnh đạo Viện để báo cáo tài chính trong buổi tổng kết Viện.
3. Quản lý tài sản, thiết bị:
- Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành định mức sử dụng tài sản nhà nước theo quy định hiện hành
- Tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Viện phương án xử lý tài sản Nhà nước (điều chuyển, thu hồi, nhượng bán và thanh lý) cho các cơ quan đơn vị thuộc Viện theo quy định hiện hành
- Tổ chức, thực hiện kiểm kê, tính hao mòn đối với tài sản thiết bị thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và tính khấu hao tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh
- Hướng dẫn, tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản Nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Hàng năm đánh giá công tác quản lý tài sản của Viện và các đơn vị trực thuộc.
- Phối hợp với phòng Tổ Chức, Hành Chính & phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế thực hiện công tác liên quan đến đoàn ra, đoàn vào.
4. Theo dõi và kiểm tra về tài chính kế toán của các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách, vốn vay, vốn viện trợ do Viện quản lý.
5. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện chế độ tài chính kế toán và duyệt quyết toán hàng năm đối với các dự án viện trợ không hoàn lại, tổng hợp báo cáo theo quy định hiện hành.
6.  Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tài chính của các đơn vị trực thuộc Viện. Kiến nghị lãnh đạo Viện xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
7. Trình lãnh đạo Viện giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án, hợp đồng kinh tế
8. Tham gia xây dựng các định mức chi tiêu, đề xuất cơ chế quản lý và  tham gia tìm kiếm, khai thác các nguồn vốn để phục vụ cho các hoạt động của Viện.
9. Tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức tài chính, kế toán trong Viện.
10. Thường trực công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Viện.
 
PHÒNG ĐÀO TẠO &HỢP TÁC QUỐC TẾ:
1 - Tìm kiếm, chủ động thiết lập mối quan hệ, hợp tác, trình ký các văn bản ghi nhớ, thoả thuận về khoa học và công nghệ với các trường Đại học, các tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài
2 - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Viện, mời chuyên gia nước ngoài đến nghiên cứu,  trao đổi kinh nghiệm theo quy định của pháp luật
3 - Xây dựng và trình lãnh đạo Viện phê duyệt phương hướng ngắn hạn và dài hạn trong lĩnh vực HTQT
4 - Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thuộc Viện mở rộng HTQT, thực hiện các dự án HTQT
5 - Quản lý  (theo dõi, điều phối, tổ chức đánh giá, tuyên truyền kết quả) các dự án  HTQT của Viện
6 - Tìm kiếm và trình lãnh đạo Viện cho phép tổ chức thực hiện các dự án có quy mô phù hợp với điều kiện của phòng
7 - Tìm kiếm, thu thập và phổ biến thông tin KHCN ở ngoài nước có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Viện
8 - Tổ chức  các buổi làm việc với chuyên gia, các đoàn khách Quốc tế
9 - Tuyên truyền quảng bá hình ảnh của Viện tới các tổ chức Quốc tế.
10 - Phối hợp với phòng Tổ Chức, Hành Chính & Kế Hoạch, Tài Chính thực hiện các công tác liên quan đến đoàn ra, đoàn vào

 PHÒNG TÀI NGUYÊN NƯỚC & BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU:
- Chức  năng:
 Phòng Tài nguyên nước và biến đổi khí hậu có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển khai, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu khoa học phục vụ dịch vụ công ích, phát triển và chuyển giao công nghệ tham gia hợp tác quốc tế, tư vấn đầu tư, đào tạo về lĩnh vực Tài nguyên nước và Biến đổi khí hậu.
- Nhiệm vụ:
1. Xây dựng và trình Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, chương trình, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm về khoa học, công nghệ và các dự án phát triển công nghệ về Tài nguyên nước và biến đổi khí hậu và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.   
2. Nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước thuộc các  lĩnh vực cụ thể sau:
-    Nghiên cứu về tiềm năng nguồn nước, diễn biến số lượng và chất lượng nước mặt, nước mưa và nước dưới đất thuộc các lưu vực sông phục vụ khai thác và quản lý bền vững tài nguyên nước
-    Nghiên cứu về mối quan hệ tương tác giữa nước với đất, rừng và hệ sinh thái
- Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng tổng hợp nguồn nước (tưới tiêu, thủy điện, chống lũ, giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, du lịch sinh thái, v.v)
-    Nghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế - xã hội và tác động của biến đổi khí hậu đối với nguồn nước nghiên cứu về suy thoái, cạn kiệt nguồn nước
-    Nghiên cứu phát triển bền vững các lưu vực sông: cân bằng nước lưu vực sông, quy hoạch khai thác tối ưu nguồn nước trong lưu vực, bảo vệ nguồn sinh thuỷ
-    Nghiên cứu khoa học về các dạng thiên tai liên quan đến nước: lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, sa mạc hoá, biến đổi khí hậu, suy thoái cạn kiệt nguồn nước và các biện pháp phòng chống
-    Nghiên cứu các giải pháp thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước như thay đổi chế độ thủy văn, tác động của nước biển dâng đối với các công trình phát triển nguồn nước ( đê, đập, các công trình tưới tiêu...).
3. Cập nhật, phân tích đánh giá những tiến bộ khoa học công nghệ trong nước và thế giới thuộc lĩnh vực được giao để trao đổi thông tin, định hướng công tác phát triển khoa học công nghệ của Phòng và của Viện
4. Thực hiện tốt công tác tự đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia, đội ngũ kế cận thực hiện tốt chiến lược phát triển của Viện
5. Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất theo quy định của pháp luật.
6. Tư vấn xây dựng, quy hoạch, khảo sát thiết kế, thẩm định, giám sát, quản lý dự án thi công, xây dựng công trình phát triển nguồn nước đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển nguồn nước.
7. Tham gia biên soạn các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực tài nguyên nước và biến đổi khí hậu để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành theo quy định của pháp luật
8. Liên doanh, liên kết với các tổ chức trong nước và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn, sản xuất thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực theo quy định của pháp luật
9. Tham gia đào tạo sau đại học, đại học và nhân lực khoa học có trình độ cao, tập huấn nâng cao năng lực trong lĩnh vực nước, tưới tiêu và môi trường.
10. Quản lý tài sản, các nguồn lực và thực hiện các nhiệm vụ do Viện giao.

PHÒNG MÔI TRƯỜNG:
- Chức năng:
 Phòng Môi trường có chức năng nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai, nghiên cứu khoa học phục vụ dịch vụ công ích, phát triển và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn đầu tư và xây dựng công trình, tham gia đào tạo về lĩnh vực môi trường.
- Nhiệm vụ:
1. Xây dựng và trình Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường chương trình, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm về khoa học, công nghệ và các dự án phát triển công nghệ về Môi trường và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt
2. Nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc xây dựng chiến lược, qui hoạch, kế hoạch KHCN, cơ chế chính sách phát triển kinh tế, xã hội của cả nước thuộc lĩnh vực cụ thể sau:
- Nghiên cứu các giải pháp công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải, chất thải rắn.
- Nghiên cứu, chế tạo thiết bị thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn, khí thải.
- Nghiên cứu quản lý chất lượng nước trong các công trình thủy lợi, các hệ thống sông, hồ
- Giám sát môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, tác động môi trường của các dự án phát triển tài nguyên nước và các công trình xử lý chất thải, cấp nước sinh hoạt, công trình hạ tầng nông thôn
- Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái, phát triển các mô hình kinh tế sinh thái
- Nghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý môi trường và xử lý ô nhiễm.
- Nghiên cứu các biện pháp xã hội hóa và phát triển cộng đồng trong bảo vệ môi trường
- Xây dựng các chương trình đào tạo, truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong phát triển bền vững
3. Cập nhật, phân tích đánh giá những tiến bộ khoa học công nghệ trong nước và thế giới thuộc lĩnh vực được giao để trao đổi thông tin, định hướng công tác phát triển khoa học công nghệ của Phòng và Viện
4. Thực hiện tốt công tác tự đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia, đội ngũ kế cận thực hiện tốt chiến lược phát triển của Viện
5. Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất theo qui định của pháp luật.
6. Tư vấn đầu tư xây dựng, qui hoạch, khảo sát thiết kế, thẩm định, giám sát, quản lý dự án, thi công xây dựng các công trình xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn
7. Biên soạn qui trình, qui chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực môi trường để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành theo qui định của pháp luật.
8. Liên doanh, liên kết với các tổ chức trong nước và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn, sản xuất thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực theo qui định của pháp luật
9. Tham gia đào tạo sau đại học, đại học và nhân lực khoa học có trình độ cao, tập huấn nâng cao năng lực trong lĩnh vực môi trường.    
10. Quản lý tài sản, các nguồn lực và thực hiện các nhiệm vụ do Viện giao.
 
PHÒNG TƯỚI TIÊU, CẢI TẠO ĐẤT:
- Chức năng:
Phòng Tưới tiêu, Cải tạo đất có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển khai, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu khoa học phục vụ dịch vụ công ích, phát triển và chuyển giao công nghệ tham gia hợp tác quốc tế, tư vấn đầu tư, đào tạo về lĩnh vực Tưới tiêu và cải tạo đất
- Nhiệm vụ:
     1. Xây dựng và trình Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, chương trình, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm về khoa học, công nghệ và các dự án phát triển công nghệ về Tưới tiêu và cải tạo đất và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.   
     2. Nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước thuộc các  lĩnh vực cụ thể sau:
- Nghiên cứu chế độ tưới cho các loại cây trồng (cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp và cây ăn quả) đảm bảo cung cấp đủ lượng nước cho cây trồng phát triển, tiết kiệm nước tưới và làm cơ sở cho bài toán quy hoạch các hệ thống tưới tiêu.
- Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật/ công nghệ tưới cho các loại cây trồng theo hướng hiện đại hóa và công nghiệp hóa.
- Nghiên cứu các giải pháp tưới tiêu (công trình và phi công trình) để cải tạo và bảo vệ các loại đất có vấn đề (mặn, phèn, lầy thụt, hoang mạc, sa mạc hóa, xói mòn...)
- Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch, xây dựng các hệ thống tưới tiêu phù hợp với các điều kiện phát triển kinh tế xã hội của từng thời kỳ.
3. Cập nhật, phân tích đánh giá những tiến bộ khoa học công nghệ trong nước và thế giới thuộc lĩnh vực được giao để trao đổi thông tin, định hướng công tác phát triển khoa học công nghệ của Phòng và của Viện
4. Thực hiện tốt công tác tự đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia, đội ngũ kế cận thực hiện tốt chiến lược phát triển của Viện
5. Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất theo quy định của pháp luật.
6. Tham gia tư vấn xây dựng, quy hoạch, khảo sát thiết kế, thẩm định, giám sát, quản lý dự án thuộc lĩnh vực tưới tiêu.
7. Tham gia biên soạn các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực tưới tiêu và cải tạo đất để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành theo quy định của pháp luật.
8. Tham gia liên doanh, liên kết với các tổ chức trong nước và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn, đào tạo nguồn nhân lực theo quy định của pháp luật
9. Tham gia đào tạo sau đại học, đại học và nhân lực khoa học có trình độ cao, tập huấn nâng cao năng lực trong lĩnh vực  tưới tiêu và cải tạo đất.
10. Quản lý tài sản, các nguồn lực và thực hiện các nhiệm vụ do Viện giao.

 PHÒNG CẤP THOÁT NƯỚC:
 -Chức năng:
Phòng Cấp thoát nước có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển khai, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu khoa học phục vụ dịch vụ công ích, phát triển và chuyển giao công nghệ, tham gia hợp tác quốc tế, tư vấn đầu tư và xây dựng công trình, đào tạo về lĩnh vực Cấp thoát nước.
- Nhiệm vụ:
1. Xây dựng và trình Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, chương trình, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm về khoa học, công nghệ và các dự án phát triển công nghệ về lĩnh vực cấp thoát nước và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.   
2. Nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước thuộc các  lĩnh vực cụ thể sau:
- Nghiên cứu ứng dụng, chế tạo thử nghiệm các loại hình công trình cấp thoát nước, các công nghệ thu trữ, công nghệ lắng, công nghệ lọc
- Nghiên cứu mô phỏng hệ thống, tính toán tối ưu mạng cấp thoát nước, xây dựng các mô hình tính toán cấp và thoát nước
- Nghiên cứu đặc trưng nguồn nước, văn hoá và tập quán dùng nước của các vùng miền trình độ quản lý để đề xuất mô hình quản lý phù hợp đối với các hệ thống cấp và thoát nước.
- Nghiên cứu nhu cầu và khả năng đáp ứng về nguồn nước (trữ lượng/ chất lượng) đối với từng vùng sinh thái, từng vùng địa lý khác nhau
- Nghiên cứu xây dựng suất đầu tư xây dựng công trình cấp và thoát nước đối với từng vùng sinh thái, từng vùng địa lý khác nhau
3. Cập nhật, phân tích đánh giá những tiến bộ khoa học công nghệ trong nước và thế giới thuộc lĩnh vực được giao để trao đổi thông tin, định hướng phát triển công tác phát triển khoa học công nghệ của Phòng và của Viện
4. Thực hiện tốt công tác tự đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia, đội ngũ kế cận thực hiện tốt chiến lược phát triển của Viện
5. Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất theo quy định của pháp luật.
6. Tư vấn xây dựng, khảo sát thiết kế, thẩm định, giám sát, quản lý dự án thi công, xây dựng các công trình cấp thoát nước (tập trung vào cấp thoát nước nông thôn và các khu công nghiệp)
7. Tham gia biên soạn các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý, hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành theo quy định của pháp luật
8. Liên doanh, liên kết với các tổ chức trong nước và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn, sản xuất thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực theo quy định của pháp luật
9. Tham gia đào tạo sau đại học, đại học và nhân lực khoa học có trình độ cao, tập huấn nâng cao năng lực trong lĩnh vực cấp thoát nước.
10. Quản lý tài sản, các nguồn lực và thực hiện các nhiệm vụ do Viện giao.
 
PHÒNG QUẢN LÝ & HIỆN ĐẠI HOÁ HỆ THỐNG THUỶ LỢI:
- Chức năng:
Phòng Quản lý và Hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển khai, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu khoa học phục vụ dịch vụ công ích, phát triển và chuyển giao công nghệ, tham gia hợp tác quốc tế, tư vấn đầu tư và xây dựng công trình, đào tạo về lĩnh vực Quản lý và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi.
 - Nhiệm vụ:
1. Xây dựng và trình Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, chương trình, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm về khoa học, công nghệ và các dự án phát triển công nghệ về quản lý, hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.   
2. Nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước thuộc các  lĩnh vực cụ thể sau:
- Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp quy hoạch, công nghệ công trình và phi công trình nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành các hệ thống thuỷ lợi đáp ứng nhu cầu phục vụ đa mục tiêu
- Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp thủy lợi tiên tiến phục vụ các vùng chuyển đổi, các khu công nghiệp công nghệ cao
- Nghiên cứu đề xuất cơ chế và chính sách quản lý, phân cấp quản lý các hệ thống thuỷ lợi đề xuất các mô hình quản lý phù hợp với chủ trương xã hội hoá và xu hướng hội nhập quốc tế
- Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, qui chuẩn, qui phạm quản lý, hiện đại hoá vận hành các hệ thống thuỷ lợi qui trình vận hành tối ưu các hệ thống thuỷ lợi phục vụ khai thác đa mục tiêu nguồn nước
- Phát triển và ứng dụng hệ thống các tiêu chí, phương pháp giám sát đánh giá các hệ thống thủy lợi
- Phát triển và ứng dụng các công nghệ quản lý, hiện đại hóa hệ thống thủy lợi: phần mền, GIS, mô phỏng, tự động hóa, các loại công trình điều tiết tự động&hellip
3. Cập nhật, phân tích đánh giá những tiến bộ khoa học công nghệ trong nước và thế giới thuộc lĩnh vực được giao để trao đổi thông tin, định hướng phát triển công tác phát triển khoa học công nghệ của phòng và của Viện
4. Thực hiện tốt công tác tự đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia, đội ngũ kế cận thực hiện tốt chiến lược phát triển của Viện
5. Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất theo quy định của pháp luật.
6. Tư vấn xây dựng, khảo sát thiết kế, thẩm định, giám sát, quản lý dự án thi công, xây dựng hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi tư vấn, tham gia thực hiện sắp xếp và thành lập các tổ chức quản lý (Nhà nước Nhà nước-Tư nhân Tư nhân Tổ chức quản lý của người dân...).
7. Tham gia biên soạn các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý, hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành theo quy định của pháp luật
8. Liên doanh, liên kết với các tổ chức trong nước và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn, sản xuất thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực theo quy định của pháp luật
9. Tham gia đào tạo sau đại học, đại học và nhân lực khoa học có trình độ cao, tập huấn nâng cao năng lực trong lĩnh vực quản lý và hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi.
10. Quản lý tài sản, các nguồn lực và thực hiện các nhiệm vụ do Viện giao.

 PHÒNG THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP:
- Chức năng:
Phòng Thí nghiệm tổng hợp có chức năng nghiên cứu cơ bản lĩnh vực môi trường, phân tích đánh giá môi trường đất, nước, không khí và tham gia hướng dẫn thực hành phân tích.
-  Nhiệm vụ:
1. Xây dựng và trình Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường chương trình, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về nhiệm vụ của phòng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Xây dựng, đăng ký, tham gia tuyển chọn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế phù hợp lĩnh vực chuyên môn của phòng.
3. Thực hiện các nghiên cứu cơ bản, công nghệ xử lý môi trường đất nước và không khí.
4. Thực hiện quan trắc, giám sát đánh giá chất lượng môi trường đất, nước và không khí.
5. Cung cấp dịch vụ tư vấn và phân tích, đánh giá môi trường đất, nước, không khí.
6. Tham gia đào tạo, hướng dẫn thực hành kỹ thuật phân tích, xử lý số liệu trong phòng thí nghiệm.
7. Quản lý tài sản, các nguồn lực và thực hiện các nhiệm vụ do Viện giao.TRUNG TÂM THUỶ LỢI MIỀN NÚI PHÍA BẮC:
- Chức năng:
Trung tâm Thủy lợi Miền núi phía Bắc có chức năng nghiên cứu khoa học, thí nghiệm, thử nghiệm, nghiên cứu khoa học phục vụ dịch vụ công ích, chuyển giao công nghệ, tư vấn đầu tư và xây dựng công trình tham gia đào tạo và hợp tác Quốc tế về lĩnh vực nguồn nước, tưới tiêu, cải tạo đất, cấp thoát nước, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái thực hiện nhiệm vụ của Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường tại khu vực miền núi phía Bắc.
-  Nhiệm vụ:
1. Tham gia xây dựng chiến lược, các chương trình, dự án, quy hoạch xây dựng và trình Viện kế hoạch 5 năm và hàng năm về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực nguồn nước, tưới tiêu, cải tạo đất, cấp thoát nước, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái vùng đồi, núi tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Tham gia nghiên cứu khoa học thuộc khu vực miền núi phía Bắc về các lĩnh vực sau:
    - Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên đất, nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội  miền núi phía Bắc
    - Chế độ, kỹ thuật tưới tiêu nước cho các loại cây trồng
    - Cấp thoát nước, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
    -  Thiên tai, biến đổi khí hậu, biện pháp phòng chống và thích ứng
    -  Phát triển bền vững môi trường sinh thái
3. Nghiên cứu thực nghiệm, xây dựng mô hình thử nghiệm, chuyển giao công nghệ vào sản xuất theo quy định của Pháp luật tại khu vực miền núi phía Bắc.
4. Cung cấp các dịch vụ tư vấn về quy hoạch, lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, thẩm tra dự án, giám sát thi công, quản lý dự án, kiểm tra chất lượng công trình thủy lợi, thuỷ điện, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp nông thôn, xử lý nước thải, thủy sản thực hiện các thí nghiệm hiện trường đánh giá tác động môi trường.
5. Tổ chức sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu theo năng lực và quy định của Pháp luật.
6. Tham gia biên soạn các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật theo nhiệm vụ được giao.
7. Tham gia hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ liên doanh, liên kết với các tổ chức trong nước và ngoài nước để thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ, tư vấn, sản xuất, đào tạo.
8. Tham gia đào tạo, tập huấn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, khuyến công, nâng cao năng lực trong quản lý tưới tiêu, môi trường, bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống giảm nhẹ thiên tai.
9. Quản lý tài sản, các nguồn lực và thực hiện các nhiệm vụ do Viện giao.


 
TRUNG TÂM THUỶ LỢI ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ:
- Chức năng:
Trung tâm Thủy lợi Đồng bằng Bắc bộ có chức năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học phục vụ dịch vụ công ích, chuyển giao công nghệ, tư vấn đầu tư và xây dựng công trình tham gia Đào tạo và Hợp tác Quốc tế về lĩnh vực nguồn nước, tưới tiêu, cải tạo đất, cấp thoát nước, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái thực hiện nhiệm vụ của Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường tại khu vực đồng bằng Bắc bộ.
-  Nhiệm vụ:
1. Tham gia xây dựng chiến lược, các chương trình, dự án, qui hoạch xây dựng và trình Viện kế hoạch 5 năm và hàng năm về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực nguồn nước, tưới tiêu, cải tạo đất, cấp thoát nước, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái khu vực đồng bằng Bắc bộ tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Tham gia nghiên cứu khoa học khu vực đồng bằng Bắc bộ về các lĩnh vực sau:
- Khai thác bền vững tài nguyên đất, nước  phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực Đồng bằng Bắc bộ.
- Chế độ, kỹ thuật tưới tiêu nước cho các loại cây trồng.
-  Cấp thoát nước, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
-  Thiên tai, biến đổi khí hậu, biện pháp phòng chống và thích ứng.
-  Phát triển bền vững môi trường sinh thái.
3. Nghiên cứu thực nghiệm, xây dựng mô hình thử nghiệm, chuyển giao công nghệ vào sản xuất theo qui định của Pháp luật khu vực Đồng bằng Bắc bộ.
4. Cung cấp các dịch vụ tư vấn về: Quy hoạch, lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, thẩm tra dự án, giám sát thi công, tư vấn đấu thầu, quản lý dự án, kiểm tra chất lượng công trình Thủy lợi, thuỷ điện, cơ sở hạ tầng, xử lý nước thải, thủy sản, diêm sinh thực hiện các thí nghiệm tại hiện trường đánh giá tác động môi trường.
5. Tổ chức sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu theo năng lực và qui định của pháp luật.
6. Tham gia biên soạn các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật theo nhiệm vụ được giao.
7. Tham gia hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ liên doanh, liên kết với các tổ chức trong nước và ngoài nước để thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ, tư vấn, sản xuất, đào tạo về thủy lợi, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.
8. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn trong đó có ứng dụng những kết quả nghiên cứu khoa học thủy lợi trong và ngoài nước.
Tham gia đào tạo tập huấn nâng cao năng lực trong quản lý tưới tiêu, tài nguyên nước, môi trường, bảo tồn và phục hồi sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống giảm nhẹ thiên tai.
9. Quản lý tài sản, các nguồn lực và thực hiện các nhiệm vụ do Viện giao.

 
TRUNG TÂM THUỶ LỢI, MÔI TRƯỜNG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO:
- Chức năng:
Trung tâm Thuỷ lợi, Môi trường ven biển và hải đảo có chức năng nghiên cứu khoa học, thí nghiệm, thử nghiệm, nghiên cứu khoa học phục vụ dịch vụ công ích, chuyển giao công nghệ, tư vấn đầu tư và xây dựng công trình tham gia đào tạo và hợp tác Quốc tế về lĩnh vực nguồn nước, tưới tiêu, cải tạo đất, cấp thoát nước, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái thực hiện nhiệm vụ của Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường tại khu vực ven biển và hải đảo.
- Nhiệm vụ:
1. Tham gia xây dựng chiến lược, các chương trình, dự án, quy hoạch xây dựng và trình Viện kế hoạch 5 năm và hàng năm về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực nguồn nước, tưới tiêu, cải tạo đất, cấp thoát nước, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái vùng ven biển và hải đảo tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Tham gia nghiên cứu khoa học khu vực ven biển và hải đảo về các lĩnh vực sau:
    - Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên đất, nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội  ven biển và hải đảo
    - Chế độ, kỹ thuật tưới tiêu nước cho các loại cây trồng
    - Cấp thoát nước cho nuôi trồng thuỷ sản và diêm nghiệp, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
    - Thiên tai, biến đổi khí hậu, biện pháp phòng chống và thích ứng
    -  Phát triển bền vững môi trường sinh thái
3. Nghiên cứu thực nghiệm, xây dựng mô hình thử nghiệm, chuyển giao công nghệ vào sản xuất theo quy định của Pháp luật tại khu vực ven biển và hải đảo.
4. Cung cấp các dịch vụ tư vấn về quy hoạch, lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, thẩm tra dự án, giám sát thi công, quản lý dự án, kiểm tra chất lượng công trình thủy lợi, thuỷ điện, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp nông thôn, xử lý nước thải, thủy sản thực hiện các thí nghiệm hiện trường đánh giá tác động môi trường.
5. Tổ chức sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu theo năng lực và quy định của Pháp luật.
6. Tham gia biên soạn các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật theo nhiệm vụ được giao.
7. Tham gia hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ liên doanh, liên kết với các tổ chức trong nước và ngoài nước để thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ, tư vấn, sản xuất, đào tạo.
8. Tham gia đào tạo, tập huấn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, khuyến công, nâng cao năng lực trong quản lý tưới tiêu, môi trường, bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống giảm nhẹ thiên tai.
9. Quản lý tài sản, các nguồn lực và thực hiện các nhiệm vụ do Viện giao.
Về đầu trangIn trang

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )