Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  23
Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường và các mô hình mẫu về xử lý tổng hợp CTR trong xây dựng nông thôn mới.
Cập nhật lúc : 12/5/2015 12:25:07 PM
BÁO CÁO THỐNG KÊ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường và các mô hình mẫu về xử lý tổng hợp CTR trong xây dựng nông thôn mới.
2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học:
TT Họ và tên,
học hàm học vị
Tổ chức
công tác
Nội dung,
công việc chính tham gia
Thời gian làm việc cho đề tài  (Số tháng quy đổi2)
1 PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương Viện Nước, Tưới tiêu và MT - Chủ nhiệm đề tài
- Chủ trì nội dung 4: Đề xuất các giải pháp thực hiện và biên soạn sổ tay hướng dẫn thực hiện TCMT trong XD NTM cấp xã
10
2 ThS. Nguyễn Đức Phong Viện Nước, Tưới tiêu và MT - Thư ký đề tài
- Chủ trì các nội dung chuyên môn liên quan đến tiêu chí 17.2
- Chủ trì triền khai mô hình thí điểm vùng ĐBSCL
10
3 ThS. Vũ Quốc Chính Viện Nước, Tưới tiêu và MT - Chủ trì các nội dung chuyên môn liên quan đến tiêu chí 17.5
- Chủ trì biên soạn tài liệu hướng dẫn xử lý tổng hợp CTR nông thôn
- Chủ trì triển khai mô hình thí điểm vùng ĐBSH
10
4 ThS. Nguyễn Thị Hà Châu Viện Nước, Tưới tiêu và MT - Chủ trì nội dung 1: NC tổng quan các tài liệu, kết quả nghiên cứu liên quan
- Chủ trì các nội dung chuyên môn liên quan đến tiêu chí 17.3
10
5 CN. Lê Văn Cư Viện Nước, Tưới tiêu và MT - Chủ trì nội dung 2: Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện TCMT trong xây dựng NTM
- Chủ trì triển khai mô hình thí điểm vùng miền núi phía Bắc
10
6 ThS. Trương Thị Tâm Viện Nước, Tưới tiêu và MT - Chủ trì các nội dung chuyên môn liên quan đến tiêu chí 17.4
- Tham gia triển khai mô hình thí điểm
8
7 ThS. Đới Văn Mạnh Viện Nước, Tưới tiêu và MT - Chủ trì các nội dung chuyên môn liên quan đến tiêu chí 17.1
- Tham gia triển khai mô hình thí điểm
8
8 ThS. Trần Hải Đăng VP điều phối chương trình MTQG xây dựng NTM Tham gia nội dung 4: Đề xuất các giải pháp thực hiện và biên soạn sổ tay hướng dẫn thực hiện TCMT trong XD NTM cấp xã 5
9 ThS. Lê Văn Tản Liên hiệp các Hội KHKTVN Chủ trì nội dung 3: Đánh giá sự phù hợp của tiêu chí môi trường 5
10 TS. Bùi Lan Hương Viện Môi trường Nông nghiệp Chủ trì triển khai các nội dung liên quan đến xử lý phụ phẩm NN và vỏ bao thuốc BVTV trong các mô hình thí điểm 6
 
3.  Mục tiêu của nhiệm vụ:
3.1. Mục tiêu chung
- Đánh giá được thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường (tiêu chí 17) của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.
- Xây dựng 03 mô hình tổ chức quản lý trong xử lý chất thải rắn nông thôn làm cơ sở phổ biến nhân rộng góp phần cải thiện môi trường nông thôn
3.2. Mục tiêu cụ thể
- Đánh giá được thực trạng các giải pháp đã áp dụng và kết quả thực hiện tiêu chí môi trường (tiêu chí 17) trong xây dựng nông thôn mới cấp xã
- Đánh giá được sự phù hợp của tiêu chí môi trường với các qui định hiện hành làm cơ sở đề xuất điều chỉnh nội dung của tiêu chí môi trường phù hợp đính hướng chiến lược giai đoạn 2016 - 2020
- Đề xuất được các giải pháp công nghệ, cơ chế chính sách, tổ chức quản lý để thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
- Xây dựng thí điểm 03 mô hình tổ chức quản lý trong xử lý tổng hợp chất thải rắn nông thôn cấp xã tại các vùng khác nhau 
4.  Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan các tài liệu, kết quả nghiên cứu liên quan
Nội dung 2: Khảo sát thực địa tại 10 tỉnh đại diện cho 7 vùng sinh thái
Nội dung 3: Phân tích, đánh giá hiện trạng thực hiện các nội dung tiêu chí môi trường, hiện trạng các mô hình thu gom, xử lý CTR nông thôn
Nội dung 4: Nghiên cứu đánh giá sự phù hợp của tiêu chí môi trường và đề xuất điều chỉnh nội dung TCMT giai đoạn 2016 -2020
Nội dung 5: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường, biên soạn sổ tay hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường cấp xã và tài liệu hướng dẫn thực hiện mô hình tổ chức quản lý trong xử lý tổng hợp CTR nông thôn
Nội dung 6: Xây dựng thí điểm các mô hình tổ chức quản lý trong xử lý CTR nông thôn cấp xã
Nội dung 7. Tập huấn, phổ biến kết quả thực hiện mô hình
5. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần)
Thời gian thực hiện: 14 tháng, Từ tháng 11/2015 đến tháng 12/2016
Phương thức khoán chi: Khoán từng phần
6. Tổng số kinh phí thực hiện kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
Tổng kinh phí thực hiện:  3.500 triệu đồng
Ngân sách sự nghiệp khoa học        : 3.500 triệu đồng 


 

Về đầu trangIn trang

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )