Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  88
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải
Cập nhật lúc : 7/13/2018 9:25:31 AM
BÁO CÁO THỐNG KÊ 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải
2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học:
TT Họ và tên,
học hàm học vị
Tổ chức
công tác
Nội dung,
công việc chính tham gia
Thời gian làm việc cho đề tài  
(Số tháng quy đổi 2)
I Chủ nhiệm đề tài
1 PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương Viện Nước, Tưới tiêu và MT - Chủ nhiệm đề tài Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng sản phẩm. Quản lý nhân sự và XD kế hoạch triển khai
- Viết BC tổng hợp kết quả thực hiện đề tài
1,14
II Thành viên tham gia chính
2 ThS. Nguyễn Đức Phong Viện Nước, Tưới tiêu và MT - Thư ký đề tài
- Chủ trì nội dung: Xây dựng bộ công cụ dự báo ô nhiễm nước
1,82
3 ThS. Vũ Quốc Chính Viện Nước, Tưới tiêu và MT - Chủ trì nội dung: Đánh giá tác động của ô nhiễm nước và đề xuất các giải pháp tổ chức quản lý 3,32
4 ThS. Nguyễn Thị Hà Châu Viện Nước, Tưới tiêu và MT Chủ trì nội dung nghiên cứu tổng quan và đánh giá hiện trạng các nguồn thải 2,05
5 PGS.TS. Nguyễn Thế Quảng Viện Nước, Tưới tiêu và MT Chủ trì nội dung: Đánh giá hiện trạng vận hành và Đề xuất qui trình vận hành các cống xả chính 2,27
6 CN. Lê Văn Cư Viện Nước, Tưới tiêu và MT Chủ trì nội dung kiểm định mô hình dự báo và kiểm định qui trình vận hành các cống xả chính 8,0
7 ThS. Trương Thị Tâm Viện Nước, Tưới tiêu và MT Chủ trì nội dung khảo sát hiện trạng ô nhiễm nước và đánh giá tác động của ô nhiễm 3,0
8 ThS. Đới Văn Mạnh Viện Nước, Tưới tiêu và MT Chủ trì  nội dung: Xây dựng kịch bản ô nhiễm nước, Xây dựng bản đồ dự báo và bản đồ phân vùng ô nhiễm nước 4,09
9 KS. Vũ Thị Kim Dung Viện Nước, Tưới tiêu và MT Chủ trì nội dung nghiên cứu đề xuất bổ sung hoặc nâng cấp các công trình tưới, tiêu để cải thiện dòng chảy môi trường 2,95
10 ThS. Trịnh Thế Trường Cty TNHH MTV khai thác CTTL BHH Tham gia xây dựng qui trình vận hành các cống xả thải chính để giảm thiểu ô nhiễm nước 2,73
III Thành viên tham gia
11 Nguyễn Thị Ngọc Anh Viện Nước, TT và MT Khảo sát thực địa, viết BC chuyên đề 9,09
12 Đỗ Thành Cao Viện Nước, TT và MT Khảo sát thực địa, viết BC chuyên đề 5,27
13 Nguyễn Thị Thư Viện Nước, TT và MT Khảo sát thực địa, viết BC chuyên đề 11,18
14 Phạm Hương Dịu Viện Nước, TT và MT Khảo sát thực địa, viết BC chuyên đề 12,09
15 Tô Thị Vân Viện Nước, TT và MT Khảo sát thực địa, viết BC chuyên đề 7,91
16 Nguyễn Thị Thanh Thủy Viện Nước, TT và MT Khảo sát thực địa, viết BC chuyên đề 5,73
17 Dương Trường Giang Viện Nước, TT và MT Khảo sát thực địa, viết BC chuyên đề 12,27
18 Nguyễn Thu Trang Viện Nước, TT và MT Khảo sát thực địa, viết BC chuyên đề 4,34
19 Vũ Hồng Hà Viện Nước, TT và MT Khảo sát thực địa, viết BC chuyên đề 2,73
20 Trịnh Thế Trường Cty TNHH MTV khai thác CTTL BHH Khảo sát thực địa, viết BC chuyên đề 2,73
21 Nguyễn Thị Phương Thúy Viện Nước, TT và MT Khảo sát thực địa, viết BC chuyên đề 2,73
22 Nguyễn Thị Kiều Oanh Viện Nước, TT và MT Khảo sát thực địa, viết BC chuyên đề 9,36
 
3.  Mục tiêu của nhiệm vụ:
3.1. Mục tiêu chung
Đề xuất được giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải (BHH)
3.2. Mục tiêu cụ thể
- Đánh giá được thực trạng ô nhiễm nước, nguồn ô nhiễm nước và quản lý vận hành tưới tiêu trong hệ thống thủy lợi BHH
- Xây dựng được bộ công cụ dự báo ô nhiễm nước và các kịch bản ô nhiễm nước trong hệ thống thủy lợi BHH
- Đề xuất được các giải pháp công trình, tổ chức quản lý, phương án sản xuất để giảm thiểu ô nhiễm nước, giảm thiểu thiệt hại đến SXNN và NTTS.
4.  Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước trong hệ thống thủy lợi (HTTL)
Nội dung 2: Thu thập tài liệu và khảo sát thực địa giai đoạn 2010 - 2016
Nội dung 3: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm nước, hiện trạng các nguồn thải, quản lý vận hành các cống xả thải và tác động của ô nhiễm nước
Nội dung 4. Nghiên cứu xây dựng kịch bản ô nhiễm nước phục vụ công tác dự báo
Nội dung 5: Nghiên cứu thiết lập bộ công cụ dự báo phục vụ công tác cảnh báo ô nhiễm nước trong HTTL Bắc Hưng Hải
Nội dung 6: Nghiên cứu đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước trong HTTL Bắc Hưng Hải
5. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần)
Thời gian thực hiện:  30 tháng, Từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2018
Phương thức khoán chi: Khoán từng phần
6. Tổng số kinh phí thực hiện kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
- Tổng kinh phí: 2.700 triệu đồng
- Kinh phí khoán: 2.700 triệu đồng
- Kinh phí không khoán: 0 triệu đồng
 
7.  Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận

2Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm  22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng

Về đầu trangIn trang

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )