Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  74
Nghiên cứu dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn phục vụ điều hành cấp nước và quản lý vận hành hệ thống thủy lợi lấy nước vùng hạ lưu đồng bằng sông Hồng
Cập nhật lúc : 7/13/2018 11:47:53 AM
BÁO CÁO THỐNG KÊ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn phục vụ điều hành cấp nước và quản lý vận hành hệ thống thủy lợi lấy nước vùng hạ lưu đồng bằng sông Hồng
2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học:
TT Họ và tên, học hàm học vị Tổ chức công tác Nội dung,
công việc chính tham gia
1 PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong Viện Nước, TT & MT Chủ nhiệm đề tài, phụ trách chung các nội dung đề tài
2 NCS.ThS. Nguyễn Xuân Lâm Viện Nước, TT & MT Thư ký đề tài Phụ trách tổng hợp, chủ trì thực hiện các nội dung tổng quan, tham gia xây dựng bộ công cụ, thí điểm dư báo vận hành, tổ chức hội thảo
3 PGS.TS. Nguyễn Thế Quảng
 
Viện Nước, TT & MT Chủ trì các nội dung nghiên cứu đặc điểm hiện trạng vận hành các hệ thống thủy lợi nông dưới tác động của kiệt mặnTham gia vào các nội dung thực nghiệm chế độ tưới tiêu Các nội dung xây dựng khung vận hành.
4 PGS.TS. Nguyễn Quang Trung
 
Viện Nước, TT & MT Chủ trì thực hiện nội dung xây dựng cơ sở vận hành hồ chứa xả nước Đông Xuân Xây dựng khung vận hành các hệ thống ven biển Tham gia vào các nội dung khác
5 TS. Hà Hải Dương 
 
Viện Nước, TT & MT Chủ trì thực hiện đánh giá tổng quan và hiện trạng diên biến thủy văn dòng chảy, xâm nhập mặn, vận hành hồ chứa Tham gia vào các nội dung xây dựng bộ công cụ Thí điểm vận hành
6 NCS.ThS. Lương Hữu Dũng
 
TT Nghiên cứu TV và TNN - Viện KH Khí tượng, TV và BĐKH Chủ trì nội dung xây dựng bộ công cụ dự báo Tham gia vào các nội dung đánh giá điều kiện thủy văn, dòng chảy, xâm nhập mặn, vận hành hồ chứa, hệ thống thủy lợi
7 ThS.Đào Kim Lưu
 
Viện Nước, TT & MT Chủ trì các nội dung khảo sát điều tra, thu thập số liệu Tham gia vào các nội dung xây dựng bộ công cụ Khung vận hành Thí điểm vận hành.
8 ThS. Phạm Văn Đông
 
Viện Nước, TT & MT Chủ trì các nội đo đạc khảo sát mặn phân tâng và đề xuất các giải pháp vận hành nội dung thí điểm dư báo vận hành hệ thống
9 TS. Vũ Thế Hải
 
Viện Nước, TT & MT Chủ trì thực hiện thực nghiệm vận hành tưới tiêu với các độ mặn khác nhau  cho cây trồng Tham gia vào các nội dung đánh giá tác động của kiệt, mặn đến vận hành tưới tiêu, xây dựng khung vận hành, thí điểm vận hành.
10 NCS.ThS. Nguyễn Đức Phong Viện Nước, TT & MT Chủ trì các nội dung tính toán cân bằng nước trong hệ thống,tổ chức hội thảo. Tham gia xây dựng bộ công cụ,đề xuất các giải pháp vận hành, xây dựng cơ sở vận hành xả nước Đông Xuân
11 Thành viên (10 người) Viện Nước, TT & MT Tham gia vào các nhiệm vụ thu thập số liệu, xử lý số liệu, tính toán, tổng hợp dưới sự chủ trì của các thành viên chính
12 Cán bộ hỗ trợ (20 người) Viện Nước, TT & MT+Thuê ngoài Tham gia hỗ trợ trong các hoạt động không đòi hỏi nhiều trình độ chuyên môn kiến thức, mang tính chất tốn nhiều công hoặc là các cán bộ/người lao động địa phương&hellip
 
 
3.  Mục tiêu của nhiệm vụ:
Xây dựng được hệ thống dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn, đề xuất phương án điều hành xả nước hồ chứa, cấp nước hiệu quả và vận hành hệ thống thủy lợi phục vụ việc lấy nước, chống mặn cho sản xuất vùng hạ lưu đồng bằng sông Hồng.
4.  Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
Nội dung 1: Tổng quan phương pháp luận, cách tiếp cận, công cụ giám sát dự báo, và vận hành hệ thống thủy nông ven biển ứng phó xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp thủy sản.
Nội dung 2: Đánh giá, phân tích chế độ thủy văn, thủy triều và diễn biến xâm nhập mặn,  thực trạng cấp nước, vận hành tưới tiêu các hệ thống công trình thủy lợi đối với sản xuất nông nghiệp, thủy sản vùng hạ lưu (ven biển) đồng bằng sông Hồng.
Nội dung 3: Nghiên cứu đặc điểm mặn phân tầng và lấy nước theo phân tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp-thủy sản tại 2 sông Ninh Cơ và Đáy.
Nội dung 4. Nghiên cứu xây dựng bộ mô hình dự báo, cảnh báo diễn biến xâm nhập mặn phục vụ điều hành cấp nước và vận hành hệ thống thủy lợi
Nội dung 5. Nghiên cứu đề xuất hệ thống giám sát, cung cấp thông tin và xâm nhập mặn và quy trình vận hành đóng mở các công trình trên dòng chính vùng ĐBSH
Nội dung 6. Áp dụng thử nghiệm: Dự báo, cảnh báo mặn và vận hành công trình đầu mối của hệ thống thủy nông Nghĩa Hưng &ndash Nam Định.
Nội dung7. Hội nghị, hội thảo khoa học
5. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần)
Thời gian thực hiện:  30 tháng
(Từ tháng  01/2016  đến tháng  06/2018)
Phương thức khoán chi: Khoán từng phần
6. Tổng số kinh phí thực hiện kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
- Tổng kinh phí: 3.300 triệu đồng
- Kinh phí khoán: 3.024,0 triệu đồng
- Kinh phí không khoán: 276,0 triệu đồng
7.  Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận
7.1 Dạng II: Nguyên lý ứng dụng Phương pháp Tiêu chuẩn Quy phạm Phần mềm máy tính Bản vẽ thiết kế Quy trình công nghệ Sơ đồ, bản đồ số liệu, Cơ sở dữ liệu Báo cáo phân tích
 • Báo cáo tổng hợp “Tổng  quan phương pháp luận, cách tiếp cận, công cụ giám sát dự báo, và vận hành hệ thống thủy lợi ven biển ứng phó xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp thủy sản”
 • Báo cáo tổng hợp:“Đánh giá, phân tích chế độ thủy văn, thủy triều và diễn biến xâm nhập mặn,  thực trạng cấp nước, vận hành tưới tiêu các hệ thống công trình thủy lợi đối với sản xuất nông nghiệp, thủy sản vùng hạ lưu (ven biển) đồng bằng sông Hồng”
 • Bộ số liệu điều tra.
 • Báo cáo tổng hợp: “Nghiên cứu đặc điểm mặn phân tầng và lấy nước theo phân tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp-thủy sản tại 2 sông Ninh Cơvà Đáy”.
 • Bộ số liệu đo đạc.
 • Báo cáo tổng hợp: “Nghiên cứu xây dựng bộ mô hình dự báo, cảnh báo diễn biến xâm nhập mặn phục vụ điều hành cấp nước và vận hành hệ thống thủy lợi”
 • Báo cáo tổng hợp: “Nghiên cứu đề xuất hệ thống giám sát, cung cấp thông tin và xâm nhập mặn và quy trình vận hành đóng mở các công trình trên dòng chính vùng ĐBSH”
 • Đề xuất Hệ thống giám sát, cung cấp thông tin xâm nhập mặn
 • Phần mềm dự báo, cảnh báo mặn thời gian thực phục vụ vận hành tại các công trình lấy nước trên dòng chính vùng đồng bằng sông Hồng.
 • Quy trình vận hành đóng mở các công trình trên dòng chính vùng ĐBSH
 • Báo cáo tổng hợp “Áp dụng thử nghiệm: Dự báo, cảnh báo mặn và vận hành công trình đầu mối của hệ thống thủy nông Nghĩa Hưng &ndash Nam Định”
 • Hệ thống phần cứng đo đạc truyền dẫn giám sát, + phần mềmhiển thị và nhận thông tin dự báo mực nước và mặn (phần mềm nội dung V) cho 2công trình đầu mối kiểm soát.
 • Quy trình vận hành lấy nước của các đầu mối hệ thống thủy lợi Nghĩa Hưng &ndash Nam Định theo dự báo diễn biến mực nước triều và mặn
 • 3 Báo cáo hội thảo Hội nghị, hội thảo khoa học
 • Báo cáo tổng kết đề tài
7.2. Dạng III: Bài báo Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác
7.3. Bài báo, tạp chí: 3 đến 5 bài báo khoa học: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tạp chí Thủy lợi và Môi trường Tuyển tập KHCN Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
7.4.  Kết quả tham gia đào tạo sau đại học:  2-4 Thạc sỹ  Quy hoạch và quản lý nguồn nước

Về đầu trangIn trang

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )