Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  30
Nghiên cứu lồng ghép biến đổi khí hậu trong quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới.
Cập nhật lúc : 7/2/2015 2:07:43 PM
BÁO CÁO THỐNG KÊ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN MỚI
1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu lồng ghép biến đổi khí hậu trong quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới.
2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học
Số
TT
Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh  Tên cá nhân đã tham gia thực hiện Nội dung tham gia chính Sản phẩm chủ yếu đạt được Ghi chú*
1 Ths.NCS Hà Hải Dương Ths.NCS Hà Hải Dương Chủ trì nội dung 4. Tham gia các nội dung khác    
2 PGS.TS Nguyễn Văn Viết PGS.TS Nguyễn Văn Viết Chủ trì nội dung 2. Tham gia nội dung 1, 3, 4    
3 PGS.TS Nguyễn Tùng Phong PGS.TS Nguyễn Tùng Phong Tham gia nội dung 3, 4    
4 PGS.TS Nguyễn Văn Viết Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Tham gia nội dung 3, 4    
5 PGS.TS Hoàng Thái Đại PGS.TS Hoàng Thái Đại Tham gia nội dung 3, 4    
6 TS. Huỳnh Thị Lan Hương TS. Huỳnh Thị Lan Hương Chủ trì nội dung 3.Tham gia nội dung 4    
7 ThS. Cao Lệ Quyên ThS. Cao Lệ Quyên Tham gia nội dung 3, 4    
8 Ks. Ngô Sỹ Giai ThS Hoàng Thị Na Tham gia nội dung 2, 3, 4    
9 Ths. NCS Nguyễn Xuân Lâm Ths. NCS Nguyễn Xuân Lâm Tham gia nội dung 2, 3, 4    
10 ThS. NCS Nguyễn Đức Việt Ks. Trương Ngọc Hiển Tham gia nội dung 2, 3, 4    
 - Lý do thay đổi ( nếu có):
+  ThS Nguyễn Đức Việt chuyển công tác
+  Ks Ngô Sỹ Giai xin không tiếp tục tham gia thực hiện đề tài do lý do sức khỏe
3.  Mục tiêu của nhiệm vụ:
Mục tiêu chung
Đề xuất phương pháp, quy trình nội dung lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong quy hoạch và kế hoạch xây dựng nông thôn mới để phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Mục tiêu cụ thể
 • Đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu và thực trạng lồng ghép biến đổi khí hậu trong quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới phục vụ cho phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững.
 • Xây dựng được cơ sở khoa học và đề xuất phương pháp, nội dung lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững.
Áp dụng lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch tại một số xã cụ thể.
4.  Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
Nội dung 1: Tổng quan các kết quả nghiên cứu về biến đổi khí hậu và lồng ghép biến đổi khí hậu trong quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới
Nội dung 2: Thực trạng lồng ghép biến đổi khí hậu trong quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã.
Nội dung 3: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất phương pháp, nội dung cho việc lồng ghép biến đổi khí hậu trong quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã.
Nội dung 4: Áp dụng thí điểm lồng ghép biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tại các xã điểm của tỉnh Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Nam Định, Bình Định và Long An. 
5. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần)
- Theo Hợp đồng đã ký kết:    từ   tháng 07 năm 2013 đến  tháng 12 năm 2014
- Thực tế thực hiện: từ  tháng 07 năm 2013 đến tháng 06 năm 2015
   - Được gia hạn (nếu có):
            - Lần 1 từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 06  năm 2015
Phương thức khoán chi:
 
6. Tổng số kinh phí thực hiện kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
a) Tổng số kinh phí thực hiện:  2.899,520 tr.đ, trong đó:
+ Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 2.899,520 tr.đ.
+ Kinh phí từ các nguồn khác:  &hellip&hellip&hellip&hellip&hellip&hellip.tr.đ.
b) Tình hình cấp và sử dụng kinh phí từ nguồn SNKH:
Số
TT
Theo kế hoạch Thực tế đạt được Ghi chú
(Số đề nghị
quyết toán)
Thời gian
(Tháng, năm)
Kinh phí
(Tr.đ)
Thời gian
(Tháng, năm)
Kinh phí
(Tr.đ)
1 12/7/2013-31/12/2013 1.400 12/7/2013-31/12/2013 1.400 1.400
2 01/1/2014-31/12/2015 1.500 01/1/2014-31/12/2015 600 599,520
3 01/01/2015-30/6/2015 900 01/01/2015-30/6/2015 900 900
7.  Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận
a) Sản phẩm Dạng I:
Số
TT
Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu Đơn
vị đo
Số lượng Theo kế hoạch Thực tế
đạt được
1          
2          
...          
- Lý do thay đổi (nếu có):
 

b) Sản phẩm Dạng II:
Số
TT
Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học
cần đạt
Ghi chú
Theo kế hoạch Thực tế
đạt được
1 Báo cáo: Tổng quan các kết quả nghiên cứu về biến đổi khí hậu và lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới
 • Khái quát về biến đổi khí hậu trên thế giới và ở Việt Nam
 • Khái quát về quan điểm xây dựng nông thôn mới trên thế giới và ở Việt Nam
Khái quát các quan điểm, khái niệm, phương pháp, quy trình và nội dung lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trên thế giới và ở Việt Nam.
 • Khái quát về biến đổi khí hậu trên thế giới và ở Việt Nam
 • Khái quát về quan điểm xây dựng nông thôn mới trên thế giới và ở Việt Nam
- Khái quát các quan điểm, khái niệm, phương pháp, quy trình và nội dung lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trên thế giới và ở Việt Nam.
Bản giấy và 01 bộ file trong đĩa CD
2 Báo cáo: Tác động của biến đổi khí hậu và thực trạng lồng ghép biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới.
 • Xác định được các nội dung quy hoạch, kế hoạch nông thôn mới cấp xã liên quan đến lồng ghép biến đổi khí hậu
 • Đưa ra được thực trạng quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp và thực trạng lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong nội dung quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp theo các tiêu chí nông thôn mới tại các xã điểm của 5 tỉnh đại diện: Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Nam Định, Bình Định, Long An
Đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu đến nội dung quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệpcấp xã và các biện pháp ứng phó.
 • Xác định được các nội dung quy hoạch, kế hoạch nông thôn mới cấp xã liên quan đến lồng ghép biến đổi khí hậu
 • Đưa ra được thực trạng quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp và thực trạng lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong nội dung quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp theo các tiêu chí nông thôn mới tại các xã điểm của 5 tỉnh đại diện: Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Nam Định, Bình Định, Long An
- Đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu đến nội dung quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệpcấp xã và các biện pháp ứng phó.
Bản giấy và 01 bộ file trong đĩa CD
3
 • Xác định được các nội dung quy hoạch, kế hoạch nông thôn mới cấp xã liên quan đến lồng ghép biến đổi khí hậu
 • Đưa ra được thực trạng quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp và thực trạng lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong nội dung quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp theo các tiêu chí nông thôn mới tại các xã điểm của 5 tỉnh đại diện: Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Nam Định, Bình Định, Long An
Đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu đến nội dung quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệpcấp xã và các biện pháp ứng phó.
 • Phân tích được nhu cầu thực tiễn và cơ sở pháp lý cho việc lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệpcấp xã
 • Đề xuất đươc được phương pháp, quy trình và nội dung chi tiết cho việc lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong quy hoạch, kế hoạch phát triển Báo cáo: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất phương pháp, nội dung cho việc lồng ghép biến đổi khí hậu trong quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới.sản xuất nông nghiệp cho những xã đã có quy hoạch và những xã đang xây dựng mới quy hoạch
Đề xuất được cơ chế giám sát cho việc lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệpcấp xã
 • Phân tích được nhu cầu thực tiễn và cơ sở pháp lý cho việc lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệpcấp xã
 • Đề xuất đươc được phương pháp, quy trình và nội dung chi tiết cho việc lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong quy hoạch, kế hoạch phát triển Báo cáo: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất phương pháp, nội dung cho việc lồng ghép biến đổi khí hậu trong quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới.sản xuất nông nghiệp cho những xã đã có quy hoạch và những xã đang xây dựng mới quy hoạch
- Đề xuất được cơ chế giám sát cho việc lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệpcấp xã
Bản giấy và 01 bộ file trong đĩa CD
4 Báo cáo: Áp dụng thí điểm lồng ghép biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tại các xã điểm của tỉnh Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Nam Định, Bình Định và Long An.
 
 
 • Nội dung việc lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tại các xã được lựa chọn
 • Đề xuất được cơ chế giám sát cho việc lồng ghép tại các xã dược lựa chọn
Phân tích được hiệu quả của phương pháp đề xuất
 • Nội dung việc lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tại các xã được lựa chọn
 • Đề xuất được cơ chế giám sát cho việc lồng ghép tại các xã dược lựa chọn
- Phân tích được hiệu quả của phương pháp đề xuất
Bản giấy và 01 bộ file trong đĩa CD
5 Tài liệu: Hướng dẫn lồng ghép biến đổi khí hậu trong quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới cấp xã
 • Phạm vi áp dụng cần đạt của tài liệu là (i) xã đã có quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới (ii) xã đang xây dựng quy hoạch hoạch mới
Đối tượng : Lãnh đạo xã và Ban chỉ đạo xâu dựng Nông thôn mới cấp xã.
 • Phạm vi áp dụng cần đạt của tài liệu là (i) xã đã có quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới (ii) xã đang xây dựng quy hoạch hoạch mới
- Đối tượng : Lãnh đạo xã và Ban chỉ đạo xâu dựng Nông thôn mới cấp xã.
Bản giấy và 01 bộ file trong đĩa CD
- Lý do thay đổi (nếu có):
 
c) Sản phẩm Dạng III:
Số
TT
Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học
 cần đạt
Số lượng, nơi công bố
(Tạp chí, nhà xuất bản)
Theo
kế hoạch
Thực tế
đạt được
1 Báo cáo định kỳ
2 lần/ năm
Biểu mẫu BC ĐK 01 theo Quyết định số 78/QĐ-BKHCN ngày 17/05/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&Công nghệ Biểu mẫu BC ĐK 01 theo Quyết định số 78/QĐ-BKHCN ngày 17/05/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&Công nghệ 04 bản
2 01 Báo cáo tổng kết đề tài
 
Theo thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08/05/2009 của Bộ KH&CN Theo thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08/05/2009 của Bộ KH&CN Bản giấy và 01 bộ file trong đĩa CD
3 01 Báo cáo tóm tắt đề tài Nt Nt Bản giấy và 01 bộ file trong đĩa CD
4 01 Báo cáo thống kê kết quả thực hiện đề tài Nt Nt Bản giấy và 01 bộ file trong đĩa CD
5 03 bài báo trong nước Các bài báo đạt tiêu chuẩn ngành, quốc gia nội dung phổ biến các kết quả nghiên cứu của đề tài có hàm lượng khoa học và thực tiễn cao. Các bài báo đạt tiêu chuẩn ngành, quốc gia nội dung phổ biến các kết quả nghiên cứu của đề tài có hàm lượng khoa học và thực tiễn cao. Bản giấy và 01 bộ file trong đĩa CD
6 Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu của đề tài Hướng dẫn của BCNCTNTM   Bản giấy và 01 bộ file trong đĩa CD
- Lý do thay đổi (nếu có):
 
d) Kết quả đào tạo:
Số
TT
Cấp đào tạo, Chuyên ngành đào tạo Số lượng Ghi chú
(Thời gian kết thúc)
Theo kế hoạch Thực tế đạt được
1 Thạc sỹ 02 02 12/2014
2 Tiến sỹ      
 - Lý do thay đổi (nếu có):
 
đ) Tình hình đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng:
Số
TT
 Tên sản phẩm
đăng ký
  Kết quả Ghi chú
(Thời gian kết thúc)
Theo
 kế hoạch
Thực tế
đạt được
1        
2        
...        
- Lý do thay đổi (nếu có):
e) Thống kê danh mục sản phẩm KHCN đã được ứng dụng vào thực tế
Số
TT
Tên kết quả
đã được ứng dụng
 Thời gian  Địa điểm
(Ghi rõ tên, địa chỉ nơi ứng dụng)
 Kết quả
 sơ bộ
1 Phương pháp, quy trình và nội dung cụ thể và chi tiết cho việc lồng ghép BĐKH vào quy hoạch, kế hoạch xây dựng NTM. 05/2015 Các xã điểm của các tỉnh nghiên cứu của đề tài: Xã Cẩm Giàng &ndash huyện Bạch Thông &ndash tỉnh Bắc Kạn Xã Long Hựu Tây &ndash huyện Cần Đước &ndash tỉnh Long An Xã Giao Lạc &ndash huyện Giao Thủy &ndash tỉnh Nam Định Xã Tam Phúc &ndash huyện Vĩnh Tường &ndash tỉnh Vĩnh Phúc Đã phục vụ trực tiếp cho công tác quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới, đáp ứng được yêu cầu về lồng ghép BĐKH và xây dựng nông thôn mới ở cấp xã
         
8. Quyết toán kinh phí thực chi theo các nội dung chi chủ yếu danh sách và mức tiền công thực nhận của các thành viên tham gia thực hiện
Kết quả sử dụng kinh phí theo các khoản chi:
Đơn vị tính: Triệu đồng
Số
TT
Nội dung
các khoản chi
Theo kế hoạch Thực tế đạt được
Tổng SNKH Nguồn khác Tổng SNKH Nguồn khác
1 Trả công lao động (khoa học, phổ thông) 1.697,070 1.697,070 0 1.697,070 1.697,070 0
2 Nguyên, vật liệu, năng lượng 0 0 0 0 0 0
3 Thiết bị, máy móc 0 0 0 0 0 0
4 Xây dựng, sửa chữa nhỏ 0 0 0 0 0 0
5 Chi khác 1.202,930 1.202,930 0 1.202,450 1.202,450  
  Tổng cộng 2.900 2.900   2.899,520 2.899,520  
- Lý do thay đổi (nếu có): Kinh phí đi công tác nước ngoài theo dự toán được phê duyệt là 200,414 tr.đồng, nhưng kinh phí đi thực tế hết 199,934 tr.đồng.
9. Tổng kinh phí tiết kiệm phương án phân chia kinh phí tiết kiệm: không
 
 

Về đầu trangIn trang

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )