Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  74
Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn sản xuất lúa gắn vơi xây dựng nông thôn mới tại vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long
Cập nhật lúc : 8/31/2017 8:47:01 AM
BÁO CÁO THỐNG KÊ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA
1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn sản xuất lúa gắn vơi xây dựng nông thôn mới tại vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long
2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học:
Số
TT
Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh  Tên cá nhân đã tham gia thực hiện Nội dung tham gia chính Sản phẩm chủ yếu đạt được Ghi chú*
1 PGS.TS Đoàn Doãn Tuấn PGS.TS Đoàn Doãn Tuấn Chủ nhiệm đề tài, phụ trách chung các nội dung đề tài Chủ nhiệm đề tài, phụ trách chung các nội dung đề tài  
2 PGS.TS Nguyễn Thế Quảng PGS.TS Nguyễn Thế Quảng Chủ trì các nội dung: Tổng quan trong và ngoài nước Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn sản xuất lúa Xây dựng sổ tay hướng dẫn quy trình quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn sản xuất lúa. Chủ trì các nội dung: Tổng quan trong và ngoài nước Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn sản xuất lúa Xây dựng sổ tay hướng dẫn quy trình quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn sản xuất lúa.  
  TS. Đào Thế Anh TS. Đào Thế Anh Chủ trì nội dung: Nghiên cứu đánh giá thực trạng cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa chuyên mục hệ thống canh tác tham gia các nội dung khác Chủ trì nội dung: Nghiên cứu đánh giá thực trạng cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa chuyên mục hệ thống canh tác tham gia các nội dung khác  
  TS. Nguyễn Đăng Minh Chánh TS. Nguyễn Đăng Minh Chánh Chủ trì nội dung: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn sản xuất lúa chuyên mục hệ thống canh tác tham gia các nội dung khác Chủ trì nội dung: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn sản xuất lúa chuyên mục hệ thống canh tác tham gia các nội dung khác  
  ThS. Bùi Công Kiên ThS. Bùi Công Kiên Thư ký đề tài Chủ trì nội dung: Thiết kế 4 mô hình mẫu cánh đồng lớn sản xuất lúa cho 2 vùng ĐBSH và ĐBSCL Tham gia các nội dung khác Thư ký đề tài Chủ trì nội dung: Thiết kế 4 mô hình mẫu cánh đồng lớn sản xuất lúa cho 2 vùng ĐBSH và ĐBSCL Tham gia các nội dung khác  
  ThS. Nguyễn Tuấn Anh ThS. Nguyễn Tuấn Anh Chủ trì nội dung: Nghiên cứu đánh giá thực trạng cánh đồng lớn sản xuất lúa chuyên mục quy mô đồng ruộng, cơ giới hóa Tham gia các nội dung khác. Chủ trì nội dung: Nghiên cứu đánh giá thực trạng cánh đồng lớn sản xuất lúa chuyên mục quy mô đồng ruộng, cơ giới hóa Tham gia các nội dung khác.  
  ThS. Nguyễn Thế Hưng ThS. Nguyễn Thế Hưng Chủ trì nội dung: Nâng cao năng lực cộng đồng về QH, TK cánh đồng lớn sản xuất lúa Tham gia các nội dung khác
 
Chủ trì nội dung: Nâng cao năng lực cộng đồng về QH, TK cánh đồng lớn sản xuất lúa Tham gia các nội dung khác
 
 
  ThS. Phạm Thanh Bình ThS. Phạm Thanh Bình Chủ trì các nội dung: Nghiên cứu đánh giá thực trạng quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn sản xuất lúa Tham gia các nội dung khác. Chủ trì các nội dung: Nghiên cứu đánh giá thực trạng quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn sản xuất lúa Tham gia các nội dung khác.  
  ThS. Trần Việt Dũng ThS. Trần Việt Dũng Chủ trì các nội dung: Nghiên cứu đánh giá thực trạng cánh đồng lớn sản xuất lúa chuyên mục hạ tầng cơ sở thủy lợi, giao thông nội đồng Tham gia các nội dung khác. Chủ trì các nội dung: Nghiên cứu đánh giá thực trạng cánh đồng lớn sản xuất lúa chuyên mục hạ tầng cơ sở thủy lợi, giao thông nội đồng Tham gia các nội dung khác.  
  ThS. Nguyễn Thị Kim Dung ThS. Nguyễn Thị Kim Dung Chủ trì các nội dung: Nghiên cứu đề xuất giải pháp quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn sản xuất lúa Tham gia các nội dung khác. Chủ trì các nội dung: Nghiên cứu đề xuất giải pháp quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn sản xuất lúa Tham gia các nội dung khác.  
3.  Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Đề xuất được bộ tiêu chí về hệ thống canh tác, quy mô đồng ruộng, cơ sở hạ tầng, chế độ tưới tiêu trong quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn sản xuất lúa tại đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, đáp ứng cơ giới hóa sản xuất, canh tác thâm canh, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm nước phục vụ xây dựng nông thôn mới.
Mục tiêu cụ thể:
- đánh giá thực trạng cánh đồng lớn thực trạng quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn trong sản xuất lúa vùng ĐBSH và ĐBSCL,
- nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn sản xuất lúa đáp ứng cơ giới hóa sản xuất, thâm canh, tiết kiệm chi phí phục vụ xây dựng nông thôn mới lúa vùng ĐBSH và ĐBSCL.
- đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn trong sản xuất lúa vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.
4.  Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
Nội dung 1   nghiên cứu đánh giá thực trạng cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa thực trạng quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn trong sản xuất lúa tại 8 điểm vùng ĐBSH và ĐBSCL
Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn sản xuất lúa đáp ứng cơ giới hóa sản xuất, thâm canh, tiết kiệm chi phí phục vụ xây dựng nông thôn mới tại ĐBSH và ĐBSCL
Nội dung 3: Đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn tiết kiệm nước giảm chi phí đầu vào tăng hiệu quả sản xuất lúa gắn với NTM
Nội dung 4: Thiết kế mô hình mẫu cánh đồng lớn cho 2 vùng ĐBSH và ĐBSCL theo bộ tiêu chí đã đề xuất
Nội dung 5: Xây dựng tài liệu hướng dẫn quy trình quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn sản xuất lúa, hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng về quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn tại DBSH và ĐBSCL
5. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần)
- Theo Hợp đồng đã ký kết:    từ tháng 1 năm 2016 đến  tháng 5 năm 2017
- Thực tế thực hiện: từ  tháng 1 năm 2016  đến  tháng 5 năm 2017
  - Được gia hạn (nếu có): đến tháng 5/2017
6. Tổng số kinh phí thực hiện kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
a) Tổng số kinh phí thực hiện:  2.600 tr.đ, trong đó:
+ Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 2.600 .tr.đ.
+ Kinh phí từ các nguồn khác:  0 tr.đ.
+ Tỷ lệ và kinh phí thu hồi đối với dự án (nếu có): không
b) Tình hình cấp và sử dụng kinh phí từ nguồn SNKH:
Số
TT
Theo kế hoạch Thực tế đạt được Ghi chú
(Số đề nghị
quyết toán)
Thời gian
(Tháng, năm)
Kinh phí
(Tr.đ)
Thời gian
(Tháng, năm)
Kinh phí
(Tr.đ)
1 12/2015-12/2016 2.052,920 12/2015-12/2016 2.052,920 2.052,920
2 01/2017-6/2017 547,080 01/2017-6/2017 546,925 546,925
7.  Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận
a) Sản phẩm Dạng I:
- Lý do thay đổi (nếu có):
 
b) Sản phẩm Dạng II:
Số
TT
Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học
cần đạt
Ghi chú
Theo kế hoạch Thực tế
đạt được
1 Báo cáo đánh giá thực trạng cánh đồng mẫu lớn, thực trạng quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn trong sản xuất lúa (hệ thống canh tác, quy mô vùng, ô thửa, hệ thống công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng) tại 8 điểm vùng ĐB sông Hồng (4) và ĐB sông Cửu Long (4): Đánh giá thực trạng hệ thống canh tác, quy mô đồng ruộng, hệ thống cở sở hạ tầng thủy lợi, giao thông của 4 điểm thuộc vùng đồng bằng sông Hồng(Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Vĩnh Phúc), 4 điểm đồng bằng sông Cửu Long(An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hậu Giang). Đánh giá thực trạng hệ thống canh tác, quy mô đồng ruộng, hệ thống cở sở hạ tầng thủy lợi, giao thông của 4 điểm thuộc vùng đồng bằng sông Hồng(Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Vĩnh Phúc), 4 điểm đồng bằng sông Cửu Long(An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hậu Giang).  
2 Bộ tiêu chí quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn sản xuất lúa đáp ứng cơ giới hóa sản xuất, thâm canh, tiết kiệm chi phí phục vụ xây dựng nông thôn mới tại các vùng sinh thái chủ yếu của vùng sản xuất lúa ĐB sông Hồng và ĐB Sông Cửu Long Bộ tiêu chí về :
Hệ thống canh tác
Cơ giới hóa (quy hoạch đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa)
Quy mô cánh đồng lớn phù hợp
Hệ thống công trình hạ tầng đồng ruộng (thủy lợi, giao thông nội đồng, hệ thống bờ vùng, bờ thửa, quy mô lô, thửa).
Bộ tiêu chí được Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới chấp nhận
Bộ tiêu chí về :
Hệ thống canh tác
Cơ giới hóa (quy hoạch đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa)
Quy mô cánh đồng lớn phù hợp
Hệ thống công trình hạ tầng đồng ruộng (thủy lợi, giao thông nội đồng, hệ thống bờ vùng, bờ thửa, quy mô lô, thửa).
Bộ tiêu chí được Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới chấp nhận
 
  Đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn tiết kiệm nước giảm chi phí đầu vào tăng hiệu quả sản xuất lúa
 
Các giải pháp lựa chọn khu vực có khả năng xây dựng cánh đồng lớn theo bộ tiêu chí cánh đồng lớn sản xuất lúa.
Các giải pháp về biện pháp kỹ thuật, cơ sở hạ tầng phù hợp với bộ tiêu chí cánh đồng lớn sản xuất lúa.
Các giải pháp công nghệ khoa học Nông nghiệp áp dụng vào sản xuất lúa cánh đồng lớn.
Các giải pháp về tổ chức sản xuất phù hợp với cánh đồng lớn sản xuất lúa bao gồm:
Các giải pháp vận động, tuyên truyền, truyền thông nâng cao năng lực, tập huấn, đào tạo cán bộ, người dân tăng cường năng lực tham gia cánh đồng lớn sản xuất lúa.
Báo cáo được văn phòng chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mớn chấp nhận.
Các giải pháp lựa chọn khu vực có khả năng xây dựng cánh đồng lớn theo bộ tiêu chí cánh đồng lớn sản xuất lúa.
Các giải pháp về biện pháp kỹ thuật, cơ sở hạ tầng phù hợp với bộ tiêu chí cánh đồng lớn sản xuất lúa.
Các giải pháp công nghệ khoa học Nông nghiệp áp dụng vào sản xuất lúa cánh đồng lớn.
Các giải pháp về tổ chức sản xuất phù hợp với cánh đồng lớn sản xuất lúa bao gồm:
Các giải pháp vận động, tuyên truyền, truyền thông nâng cao năng lực, tập huấn, đào tạo cán bộ, người dân tăng cường năng lực tham gia cánh đồng lớn sản xuất lúa.
Báo cáo được văn phòng chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mớn chấp nhận.
 
  Mẫu thiết kế mô hình cánh đồng lớn cho vùng ĐB sông Hồng - Bản thuyết minh phương pháp tính toán xác định các chỉ tiêu quy hoạch, thiết kế, kích thước các hệ thống canh tác, quy mô đồng ruộng, hệ thống cở sở hạ tầng thủy lợi, giao thông cho cánh đồng lớn tại hai vùng ĐB sông Hồng
- Bản vẽ mẫu thiết kế sơ đồ bố trí hệ thống công trình quy hoạch, thiết kế, kích thước các hệ thống canh tác, quy mô đồng ruộng, hệ thống cở sở hạ tầng thủy lợi, giao thông cho cánh đồng lớn tại hai vùng ĐB sông Hồng.
Mẫu thiết kế được văn phòng chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mớn chấp nhận.
- Bản thuyết minh phương pháp tính toán xác định các chỉ tiêu quy hoạch, thiết kế, kích thước các hệ thống canh tác, quy mô đồng ruộng, hệ thống cở sở hạ tầng thủy lợi, giao thông cho cánh đồng lớn tại hai vùng ĐB sông Hồng
- Bản vẽ mẫu thiết kế sơ đồ bố trí hệ thống công trình quy hoạch, thiết kế, kích thước các hệ thống canh tác, quy mô đồng ruộng, hệ thống cở sở hạ tầng thủy lợi, giao thông cho cánh đồng lớn tại hai vùng ĐB sông Hồng.
Mẫu thiết kế được văn phòng chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mớn chấp nhận.
 
  Mẫu thiết kế mô hình cánh đồng lớn cho vùng  ĐB sông Cửu Long - Bản thuyết minh phương pháp tính toán xác định các chỉ tiêu quy hoạch, thiết kế, kích thước các hệ thống canh tác, quy mô đồng ruộng, hệ thống cở sở hạ tầng thủy lợi, giao thông cho cánh đồng lớn tại hai vùng ĐB sông Cửu Long
- Bản vẽ mẫu thiết kế sơ đồ bố trí hệ thống công trình quy hoạch, thiết kế, kích thước các hệ thống canh tác, quy mô đồng ruộng, hệ thống cở sở hạ tầng thủy lợi, giao thông cho cánh đồng lớn tại hai vùng và ĐB sông Cửu Long.
Mẫu thiết kế được văn phòng chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mớn chấp nhận.
- Bản thuyết minh phương pháp tính toán xác định các chỉ tiêu quy hoạch, thiết kế, kích thước các hệ thống canh tác, quy mô đồng ruộng, hệ thống cở sở hạ tầng thủy lợi, giao thông cho cánh đồng lớn tại hai vùng ĐB sông Cửu Long
- Bản vẽ mẫu thiết kế sơ đồ bố trí hệ thống công trình quy hoạch, thiết kế, kích thước các hệ thống canh tác, quy mô đồng ruộng, hệ thống cở sở hạ tầng thủy lợi, giao thông cho cánh đồng lớn tại hai vùng và ĐB sông Cửu Long.
Mẫu thiết kế được văn phòng chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mớn chấp nhận.
 
  Tài liệu hướng dẫn quy trình quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn sản xuất lúa tại Đồng bằng sông Hồng và ĐB sông Cửu Long - Tài liệu đưa ra được hướng dẫn tư vấn quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn tại 2 vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.
- Tài liệu được văn phòng chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mớn chấp nhận
 
- Tài liệu đưa ra được hướng dẫn tư vấn quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn tại 2 vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.
- Tài liệu được văn phòng chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mớn chấp nhận
 
 
  Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng về quy hoạch, thiết kế cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa tại ĐBSH và ĐBSCL Tập huấn đào tạo 02 lớp x 50 người tại 2 vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long nhằm nâng cao năng lực cộng đồng về quy hoạch, thiết kế cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa Tập huấn đào tạo 02 lớp x 50 người tại 2 vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long nhằm nâng cao năng lực cộng đồng về quy hoạch, thiết kế cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa  
         
c) Sản phẩm Dạng III:
Số
TT
Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học
cần đạt
Số lượng, nơi công bố
(Tạp chí, nhà xuất bản)
Theo
kế hoạch
Thực tế
đạt được
1 Tiêu chí quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn sản xuất lúa đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long Đảm bảo được tính khoa học và tính khách quan và có các kiến nghị cụ thể cho thực tiễn. Đảm bảo được tính khoa học và tính khách quan và có các kiến nghị cụ thể cho thực tiễn. - 01 bái báo công bố Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi &ndash Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
- 01 bái báo trên tạp chí Tài nguyên nước
  Tài liệu chuyên khảo Tài liệu hướng dẫn quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn sản xuất lúa tại Đồng bằng sông Hồng và ĐB sông Cửu Long Tài liệu hướng dẫn quy hoạch, thiết kế cánh đồng lớn sản xuất lúa tại Đồng bằng sông Hồng và ĐB sông Cửu Long - Nhà xuất bản nông nghiệp
 
d) Kết quả đào tạo:
Số
TT
Cấp đào tạo, Chuyên ngành đào tạo Số lượng Ghi chú
(Thời gian kết thúc)
Theo kế hoạch Thực tế đạt được
1 Thạc sỹ 1 1  
2 Tiến sỹ      
 
đ) Tình hình đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng: không
Số
TT
 Tên sản phẩm
đăng ký
  Kết quả Ghi chú
(Thời gian kết thúc)
Theo
 kế hoạch
Thực tế
đạt được
1        
2        
- Lý do thay đổi (nếu có):
e) Thống kê danh mục sản phẩm KHCN đã được ứng dụng vào thực tế
Số
TT
Tên kết quả
đã được ứng dụng
 Thời gian  Địa điểm
(Ghi rõ tên, địa chỉ nơi ứng dụng)
 Kết quả
 sơ bộ
1        
2        
8. Quyết toán kinh phí thực chi theo các nội dung chi chủ yếu danh sách và mức tiền công thực nhận của các thành viên tham gia thực hiện
Kết quả sử dụng kinh phí theo các khoản chi:
Đơn vị tính: Nghìn đồng
TT Nội dung
các khoản chi
Theo kế hoạch Thực tế đạt được
Tổng SNKH Nguồn khác Tổng SNKH Nguồn khác
1 Trả công lao động (khoa học, phổ thông) 1.569.190 1.569.190   1.569.190 1.569.190  
2 Nguyên, vật liệu, năng lượng 54.700 54.700   54.700 54.700  
3 Thiết bị, máy móc 33.150 33.150   33.150 33.150  
4 Xây dựng, sửa chữa nhỏ            
5 Chi khác 942.965 942.965   942.805 942.805  
  Tổng cộng            
 
9. Tổng kinh phí tiết kiệm phương án phân chia kinh phí tiết kiệm: không
 
 

Về đầu trangIn trang

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )